افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 01:03 PM در حال خواندن موضوع جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ
مهمان 01:03 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 01:03 PM در حال خواندن موضوع مسلط بر روند بورس تهران با تهرانی
مهمان 01:03 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 01:02 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 01:02 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 01:02 PM در حال خواندن موضوع حرکت با meysam_sh_2020
مهمان 01:01 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 01:01 PM در حال خواندن موضوع قشکر(شكرشاهرود)
مهمان 01:01 PM در حال خواندن موضوع پتروشیمی اصفهان
مهمان 01:01 PM در حال خواندن موضوع سايپا ( خساپا )
مهمان 01:01 PM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 01:00 PM در حال خواندن موضوع بانکها
مهمان 01:00 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه