امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بانك ملت ( وبملت )
#1
موضوع فعالیت :
1-افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز و حسابهاي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت و ساير حسابهاي مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهاي مجاز و صدور انواع گواهي سپرده. 2-اعطاي انواع تسهيلات مالي و اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب قوانين جاري کشور
#2
سلام
گزارش حسابرسی شده وبملت امروز اومد روی کدال
قکر میکنم بالاخره بعد از شش ماه هفته آینده بازگشایی میشه
#3
امروز که بازش نکردن
شاید فردا
کسی از دوستان خبر از فروش برج جام نداره؟
امروز قرار بوده پاکت های مزایده باز بشه
 

#4
امروز احتمالا گزارش 9 ماهه بیاد و فردا یا پس فردا باز بشه !
#5
وبملت در ﭘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ اداﻣﻪ دارد.اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ رﻣﭙﻨﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰاده ﻣﺪﯾﺮیت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﻮرس ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺪارد و ﺑﺎ٢٤ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻮرس ﺟﺪیت ﺗﻤﺎم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ.ﻋﻠﯿﺰاده در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻦ ﻗﺮیب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دریاﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.وی در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﭙﻨﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ دریافت ﺑﺮﺧﯽﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﻋﻠﯿﺰاده ﮔﻔﺖ: اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ پس از دریاﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮیعتر اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ.وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ دیگر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺻﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎید اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻓﻌﻼ اﺳﻤﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ پس از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﺮا ﻫﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ دریاﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و پس از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 

#6
شرکت: بانک ملت

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک ملت طی نامه شماره مورخ 1395/11/04 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 50,000,000 میلیون ریال مبلغ 102 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 5% مبلغ 5 ریال
#7
(23-01-2017, 09:06 PM)ce_hessam نوشته: شرکت:  بانک ملت

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)  دوره منتهی به 1395/09/30

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک ملت  طی نامه شماره مورخ 1395/11/04 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 50,000,000 میلیون ریال مبلغ 102 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 5% مبلغ 5 ریال

 با این پوشش 5 درصدی  تعدیل منفی خواهد داشت
#8
خرید 10 میلیون سهام بانک ملت در معاملات امروز ، فردا صف خرید سنگین خواهد داشت
#9
[عکس: 8ld9_2017-01-24_132610.jpg]
#10
خرید سهام گروه بانکی ریسک بسیار بسیار بزرگی داره با این گزارش و پوشش پیش بینی های 9 ماهه تعدیل منفی دیگری خواهند داشت

مواظب باشد تا پیش بینی سال 96 را ندهند خرید این گروه بسیار پرریسک می باشد حالا با خود دانید به حاشیه ها هم توجه نکنید


سیف: گله سهامداران خرد منطقی نیست/ درخواست از بورس و انتقاد از برخی بانک ها 1395/11/5 13:42

رییس کل بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی در مورد بانک ها و اعلام انتظار از سازمان بورس گفت: گله مندی سهامداران خرد از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ولی اله سیف که در همایش دیروز سیاست های پولی سخنرانی می کرد، اظهار داشت: بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک

بوده و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله مندی از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد.وی ادامه داد: آنچه به‌حق مورد

نارضایتی سهامداران خرد عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید پاسخگو باشند.این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه سازمان بورس پس از مدیریت و

حسابرسان مستقل بانک ها، رکن سوم مسئول است، انتظار می‌رود در مورد بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. چرا که ،شفاف‌سازی یکی از مأموریت‌های

این نهاد است.به گفته سیف طبق شواهد، برخی بانک‌ها پس از اعلام بودجه سالانه، به رغم گزارش‌های میاندوره ایی حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس، اقدام

به تعدیل سنگین درآمد می‌کنند و یا عملکرد واقعی را با انحراف اساسی همراه می کنند.وی ادامه داد: بانک مرکزی در مورد صورت‌های مالی 94 بانک‌های بورسی، با

شفاف‌سازی و الزام بانک‌ها به انجام اصلاحات تکلیفی برای پاک‌سازی سودهای اعلامی ، به وظیفه خود عمل کرده و در این میان همراهی سازمان بورس در کنترل و

توقف این روندها می‌تواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانک‌ها را افزایش دهد.

سیف: گله سهامداران خرد منطقی نیست/ درخواست از بورس و انتقاد از برخی بانک ها 1395/11/5 13:42

رییس کل بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی در مورد بانک ها و اعلام انتظار از سازمان بورس گفت: گله مندی سهامداران خرد از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ولی اله سیف که در همایش دیروز سیاست های پولی سخنرانی می کرد، اظهار داشت: بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک

بوده و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله مندی از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد.وی ادامه داد: آنچه به‌حق مورد

نارضایتی سهامداران خرد عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید پاسخگو باشند.این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه سازمان بورس پس از مدیریت و

حسابرسان مستقل بانک ها، رکن سوم مسئول است، انتظار می‌رود در مورد بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. چرا که ،شفاف‌سازی یکی از مأموریت‌های

این نهاد است.به گفته سیف طبق شواهد، برخی بانک‌ها پس از اعلام بودجه سالانه، به رغم گزارش‌های میاندوره ایی حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس، اقدام

به تعدیل سنگین درآمد می‌کنند و یا عملکرد واقعی را با انحراف اساسی همراه می کنند.وی ادامه داد: بانک مرکزی در مورد صورت‌های مالی 94 بانک‌های بورسی، با

شفاف‌سازی و الزام بانک‌ها به انجام اصلاحات تکلیفی برای پاک‌سازی سودهای اعلامی ، به وظیفه خود عمل کرده و در این میان همراهی سازمان بورس در کنترل و

توقف این روندها می‌تواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانک‌ها را افزایش دهد.


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان